Algemene leveringsvoorwaarden - Geza Illustraties 2016
1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen verkrijgt de opdrachtgever door betaling van het overeengekomen honorarium het recht eenmalige exclusieve openbaarmaking van het door de illustrator te vervaardigen werk.
2. Indien de territoriale omvang van het gebruik/gebruiksrecht niet is bepaald, wordt dit geacht te zijn beperkt tot het Nederlands taalgebied binnen Europa.
3. Indien geen bepaling van de gebruikstermijn ( zijnde de termijn van publicatie) heeft plaatsgevonden, wordt deze, behalve voor illustraties in boeken, geacht te zijn beperkt tot 12 maanden.
4. Indien geen bepaling omtrent de overdracht van auteursrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen. 
5. Indien geen bepaling omtrent de overdracht van eigendomsrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen. 
6. Indien geen bepaling omtrent de duur van exclusiviteit heeft plaatsgevonden, wordt deze geacht te zijn beperkt tot 12 maanden. 
7. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever over het netto factuurbedrag vanaf de factuurdatum een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd en is de opdrachtgever tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, te stellen op minimaal 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 115,00.
8. De opdrachtgever en de illustrator zullen in geval van meerwerk of onvoorziene uitloop in gezamenlijk overleg een additioneel honorarium bepalen. Meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht  of wijziging van de briefing zal worden gehonoreerd op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium. 
9. Indien de productie naar redelijke verwachting langer dan een maand zal duren, is de illustrator gerechtigd een maandelijkse voorschotbetaling te vorderen.
10. De opdrachtgever vrijwaart de illustrator voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal zoals foto’s, tekeningen en dergelijke, alsmede t.a.v. ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van materialen en/of gegevens door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
11. De illustrator garandeert dat het geleverde werk origineel is en vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken t.a.v. auteursrechten, tenzij gelijkenis wordt vereist en met inachtneming van het bepaalde in art. 10. In geval gelijkenis wordt vereist vrijwaart de opdrachtgever de illustrator voor aanspraken door derden te dier zaken.
12. De illustrator is te allen tijde gerechtigd zijn werk te signeren. Bij commercieel gebruik dient naamsvermelding in goed overleg met de illustrator geregeld te worden. Bij redactioneel gebruik is naamsvermelding voorwaarde. Bij niet nakomen van deze voorwaarde wordt het bedrag verschuldigd aan publicatierechten met 100% verhoogd, met een minimum van € 160,00.
13. Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator. 
14. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal de opdrachtgever alle schetsen, goed- dan wel afgekeurd, binnen 2 maanden na levering onbeschadigd aan de illustrator retourneren. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige reproductie of openbaarmaking van deze schetsen, of delen ervan, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de illustrator. 
15. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal de opdrachtgever al het geleverde illustratiewerk binnen 6 maanden na levering onbeschadigd aan de illustrator retourneren. De illustrator verplicht zich het werk 2 jaar ter beschikking te houden van de opdrachtgever.
16. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de illustrator, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.
17. In geval van verlies van- of schade toegebracht aan het originele werk dat zich in middelijk of onmiddellijk houderschap van de opdrachtgever bevindt, is deze verplicht de daaruit voor de illustrator voortvloeiende schade te vergoeden. Deze schade bedraagt minimaal 2 maal het bedongen of gebruikelijke honorarium voor een eventueel reeds overeengekomen openbaarmaking, met een minimum van € 680,00.
18. Een opdrachtgever die zonder toestemming van de illustrator een werk anders dan is overeengekomen openbaar maakt, is hiervoor per openbaarmaking een vergoeding verschuldigd van twee maal het bedongen of gebruikelijke honorarium.
19. Een opdrachtgever zal de illustrator kosteloos 2 exemplaren van de publicatie , of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.
20. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen als bedoeld in art. 7 niet nakomt, vervallen met het verstrijken van de betalingstermijn alle door de opdrachtgever verkregen rechten. Dit houdt mede in dat het de opdrachtgever alsdan niet is toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk voor 
reproductie-doeleinden te gebruiken. 21. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Naar boven